QUALITY ASSURANCE

ENGINEERING - PROJECTS

AGB

Překlad Všeobecných obchodních podmínek (dále jen "AGB") z němčiny je pouze pro účely pohodlí. Platí pouze německé originály.

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti BUTSCH GmbH

(stav k 1. leden 2024)


1. Rozsah

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny smlouvy společnosti BUTSCH GmbH (dále jen "BUTSCH") se svými smluvními partnery a upravují poskytování služeb více specifikovaných individuálními smlouvami. Tyto Všeobecné obchodní podmínky
se vztahují na všechny smlouvy BUTSCH se společnostmi ve smyslu 14 německého občanského zákoníku (BGB), právnickými osobami podle veřejného práva a zvláštními fondy podle veřejného práva, pokud nejde o provozování dočasného pracovního vztahu.
1.2 Všeobecné obchodní podmínky pro dočasné pracovní vztahy (GTC-TLL) se vztahují na služby poskytované nebo budoucí poskytnuté v souvislosti s dočasným pracovním vztahem.
1.3 Poskytování služeb specifikovaných individuálními smlouvami probíhá výhradně na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek. Jsou součástí individuálních smluv a jsou uznány při zadání smlouvy. Platí také pro budoucí smlouvy v případě trvalých obchodních vztahů. BUTSCH
nepřijímá žádné protichůdné nebo odchylné podmínky smluvního partnera, pokud je BUTSCH k nim výslovně písemně nesouhlasil. Tyto podmínky a ujednání platí i v případě, že BUTSCH poskytuje služby nebo přijímá platby
s vědomím protichůdných nebo odchylných podmínek smluvního partnera.

2. Nabídka a uzavření smlouvy; předmět dohody

2.1 Nabídky od společnosti BUTSCH jsou vždy nezávazné a mohou být změněny.

2.2 Smlouva je uzavřena podepsáním nabídky od BUTSCH nebo přijetím potvrzení objednávky od BUTSCH. Předmětem dohody je činnost dohodnutá v rámci individuálních smluv.

2.3 V případě objednávek v oblasti kontroly kvality a oprav není smlouva oprávněna použitím Online Služby Objednávka na domovské stránce. Potvrzovací e-mail je pouze potvrzením přijetí dat zanechaných na domovské stránce. Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky od BUTSCH nebo zahájením objednávky.

2.4 V oblasti kontroly kvality a oprav jsou zprávy zasílány klientovi denně e-mailem, které musí klient ověřit. Pokud zpráva není odporována do osmi pracovních dnů, považuje se za přijatou. Předpoklad odpovídá bezvýhradnému přijetí služby.

3. Povinnosti spolupráce

Smluvní strana BUTSCH zajistí, že všechny služby spolupráce nevyhnutné pro provedení individuální smlouvy budou poskytnuty včas a bezplatně pro BUTSCH. Povinnosti smluvního partnera k spolupráci zahrnují zejména:

  • určit jednoho nebo více odpovědných/rozhodujících kontaktních osob, které jsou dostupné zaměstnancům BUTSCH a jsou oprávněné k vydávání závazných prohlášení za smluvního partnera, která jsou nezbytná v rámci provedení individuální smlouvy, před zahájením individuální smlouvy.
  • zajistit získání informací a/nebo dokumentů nezbytných pro provedení individuální smlouvy, zejména informace o veškerých technických údajích a faktech nezbytných pro poskytování služeb s ohledem na hardwarové a softwarové aspekty.
  • umožnit zaměstnancům BUTSCH přístup do potřebných prostor a podnikových zařízení pro provedení individuální smlouvy.
  • zálohovat uložená data pro účely zálohy a náhrady.
  • V případě, že má BUTSCH za úkol poskytnout provedení individuální smlouvy třetí straně na pokyn smluvního partnera, smluvní partner zajistí, aby třetí strana splňovala povinnosti k spolupráci.

4. Doba dodání, rozsah dodávky

4.1 Doba dodání a plnění stanovená společností BUTSCH je nezávazná, pokud není výslovně písemně dohodnuto jinak. Všechny informace o době dodání a plnění jsou také závislé na správném a včasném zajištění zdrojů ze strany BUTSCH a splnění povinností smluvního partnera k spolupráci podle ustanovení článku 3 těchto podmínek.

4.2 V případě vyšší moci nebo jiných nepředvídatelných a/nebo mimořádných událostí mimo kontrolu společnosti BUTSCH, které způsobí zpoždění dodávky nebo plnění, bude doba dodávky nebo služby odpovídajícím způsobem prodloužena. Události zahrnují zejména válku, nepokoje, stávky, uzávěrky, požáry, povodně a jiné nepředvídatelné provozní poruchy, včetně dodavatelů společnosti BUTSCH. BUTSCH o tom smluvního partnera neprodleně informuje.

4.3 BUTSCH má právo na částečné dodávky a částečné služby, stejně jako na vhodné vyúčtování, pokud je to rozumné pro smluvního partnera. Dohodnuté informace o době dodání a plnění pro celou dodávku podle odstavce 1 zůstávají nedotčeny.

5. Odměna/splatnost

5.1 Platí odměna dohodnutá v příslušných individuálních smlouvách. Pokud tato dohoda nebyla uzavřena v individuálních smlouvách, považuje se za dohodnutou běžná odměna.

5.2 Všechny ceny jsou v eurech a zahrnují příslušnou zákonnou hodnotu přidané daně.

5.3 Platby jsou splatné ihned po 14 dnech od vystavení faktury bez srážek, pokud není v jednotlivých smlouvách dohodnuto jinak. Je-li pro fakturaci služby nezbytná nákupní objednávka (PO) / číslo objednávky, musí klient zajistit, aby byla k dispozici v rané fázi. Zpoždění a vícepráce vyplývající z chybějících čísel PO/objednávek budou fakturovány klientovi. Při nedodržení termínu splatnosti bude účtován úrok z prodlení ve výši 10 % ročně Pro sledování faktur po splatnosti (telefonicky, emailem, osobně, při vymáhání pohledávek) odhadujeme náklady na 150 € za hodinu se čtvrtletím - hodinové vyúčtování. Dodatečné administrativní práce (jako je objasnění chybějících OP/objednávek, změny faktur na žádost zákazníka) 65,00 € / hod. Budeme vám účtovat dodatečné náklady vzniklé třetím stranám (např. cestovní náklady, náklady na logistiku nebo obstarání) plus manipulační paušál ve výši 7 %.

5.4 BUTSCH má právo započítat platby smluvního partnera proti svému nejstaršímu dluhu. Pokud již vznikly náklady a úroky, má BUTSCH právo nejprve započítat platby proti nákladům, poté proti úrokům a nakonec proti hlavní službě.

5.5 BUTSCH si může odmítnout poskytovat dodávky a služby, pokud se po uzavření smlouvy projeví riziko neschopnosti, zejména kvůli pozdní platbě. Právo na odmítnutí plnění zanikne, pokud smluvní partner poskytne úvahu, učiní předplatbu nebo zajištění. BUTSCH se může vzdát všech nebo části jakékoli nebo všech dotčených smluv, pokud úvaha, předplatby nebo zajištění nebyly poskytnuty ani po uplynutí rozumné lhůty.

5.6 V případě, že má být provedení individuální smlouvy provedeno třetí stranou podle pokynů smluvního partnera, smluvní partner není oprávněn zadržovat svou odměnu proti BUTSCH v případě zpoždění platby, zmeškání nebo insolvence třetí strany. Totéž platí v případě, že třetí strana uplatňuje nároky jakéhokoli druhu proti smluvnímu partnerovi BUTSCH, zejména nároky na záruku a škodu a/nebo zadržuje svou platbu a/nebo snižuje a/nebo vyslovuje odstoupení od smlouvy.

5.7 BUTSCH je oprávněna převést pohledávky vyplývající z obchodního vztahu.

6. Započítání/právo zadržení

6.1 Smluvní partner má právo na započítání pouze tehdy, jsou-li jeho protinároky právně potvrzeny soudem, jsou nezpochybněny nebo uznány společností BUTSCH.

6.2 Smluvní partner může uplatnit právo zadržení pouze v případě, že jeho nároky vyplynuly ze stejného smluvního vztahu.

7. Odpovědnost

7.1 Nároky smluvního partnera na náhradu škody nebo náhradu zbytečných výdajů se řídí tímto ustanovením bez ohledu na právní povahu nároku.

7.2 BUTSCH ručí bez omezení za škody způsobené úrazem na životě, těle nebo zdraví v důsledku nedbalého porušení povinnosti ze strany BUTSCH nebo úmyslného nebo nedbalého porušení povinnosti ze strany zástupce nebo zplnomocněného zástupce BUTSCH.

7.3 V případě jiných nároků na odpovědnost ručí BUTSCH bez omezení pouze v případě absence jakéhokoli zaručeného standardu, stejně jako za úmyslné a hrubé nedbalosti také ze strany svých zástupců a výkonných pracovníků. BUTSCH ručí za nedostatek péče ostatních zplnomocněných zástupců pouze do rozsahu odpovědnosti za lehkou nedbalost v souladu s odstavcem 4 tohoto ustanovení o odpovědnosti.

7.4 BUTSCH ručí za lehkou nedbalost pouze v případě porušení povinnosti, jejíž dodržování je zvláště důležité pro dosažení cíle smlouvy (kardinální povinnost). V případě porušení kardinální povinnosti se odpovědnost omezuje na škodu typickou pro smlouvu, která byla předvídatelná v době uzavření smlouvy.

7.5 Odpovědnost za ztrátu dat je omezena na typické úsilí o obnovu, které by nastalo, pokud by byly pravidelně a vhodným způsobem vytvářeny zálohy.

7.6 Výše uvedená ustanovení platí i ve prospěch zaměstnanců společnosti BUTSCH.

7.7 Odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za vady výrobků zůstává nedotčena.

8. Důvěrnost

Obě strany budou zachovávat důvěrnost obchodních a podnikových tajemství, která se stala známými v průběhu obchodního vztahu, a to buď označením nebo zjevnou rozpoznatelností. Toto platí i po ukončení obchodního vztahu.

9. Zákaz náboru/převzetí/najímání

Smluvní partner nemá právo náboru zaměstnanců společnosti BUTSCH, kterého smluvní partner poznal prostřednictvím stávajících obchodních vztahů a zadání zakázek společnosti BUTSCH. Převzetí je možné pouze po dohodě mezi společností BUTSCH a smluvním partnerem. Pokud do 6 měsíců od zadání individuální smlouvy dojde ke spojení mezi smluvní stranou nebo přidruženou společností ve smyslu § 15 německého zákona o akciových společnostech (AktG) a zaměstnancem společnosti BUTSCH, jedná se o agenturu náboru za poplatek. Poplatek ve výši 30 % efektivního hrubého ročního platu náboru/převzetého zaměstnance je splatný ihned po uzavření pracovní smlouvy mezi smluvní stranou a dotčenou osobou.

Stejné ustanovení platí pro opětovné zaměstnání odcházejících zaměstnanců společnosti BUTSCH smluvním partnerem prostřednictvím jiného poskytovatele služeb během prvních čtyř měsíců po ukončení příslušného zakázky mezi smluvním partnerem a společností BUTSCH.

10. Písemná forma

Veškeré změny a dodatky k individuální smlouvě musí být provedeny písemně. Pokud jsou vysvětleny zástupci nebo pomocníky společnosti BUTSCH, jsou závazné pouze tehdy, pokud BUTSCH písemně souhlasí s tímto.

11. Závěrečná ustanovení / Doložka o neplatnosti

11.1 Změny a dodatky k dohodě mezi stranami musí být provedeny písemně, aby byly účinné. Toto platí i pro změnu samotného požadavku na písemnou formu. Místo písemné formy lze použít také elektronickou formu (§ 126a německého občanského zákoníku). Dočasní zaměstnanci poskytovaní personální agenturou nemají právo souhlasit se změnami, dodatky nebo vedlejšími dohodami smlouvy o zapůjčení zaměstnance s klientem.

11.2 Místem jurisdikce pro veškeré spory vyplývající z a související s smluvním vztahem mezi BUSTCH a klientem je sídlo společnosti BUTSCH, pokud je klient obchodníkem. BUTSCH může uplatnit své nároky také u soudů obecné jurisdikce klienta.

11.3 Všechny právní vztahy mezi BUTSCH a klientem se výhradně řídí právem Spolkové republiky Německo.

11.4 BUTSCH prohlašuje, že se neúčastní řízení pro alternativní řešení sporů v spotřebitelských záležitostech podle zákona o alternativním řešení spotřebitelských sporů.

Pokud by se některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo na jejich základě uzavřená smlouva ukázala neplatnou zcela nebo zčásti, neovlivní to platnost zbývajících ustanovení. Neplatné ustanovení bude nahrazeno ustanovením, které se nejvíce přibližuje hospodářskému účelu.

 

Obchodní podmínky TLL

Obecné obchodní podmínky pro pronájem dočasné pracovní síly společnosti BUTSCH GmbH

(stav k 20. dubnu 2021)

1. Obecné ustanovení

1.1 Následující obchodní podmínky (dále jen „OP“) se vztahují na veškeré služby poskytované nebo které mají být poskytnuty společností BUTSCH (dále jen „poskytovatel personálu“) v souvislosti s pracovními smlouvami o pronájmu zaměstnanců. Odchylující podmínky zákazníka (dále jen „Klient“) se nepoužívají, i když poskytovatel personálu výslovně nevznáší námitku nebo Klient prohlásí, že chce uzavřít smlouvu pouze na svých podmínkách.

2. Uzavření smlouvy

2.1 Smluvní vztah je uzavřen nabídkou poskytovatele personálu v souladu se smlouvou o pronájmu zaměstnanců a těmito obecnými obchodními podmínkami a písemným prohlášením přijetí Klienta při podepsání smlouvy o pronájmu zaměstnanců. Klient je si vědom, že poskytovatel personálu nemá žádné závazky k plnění, pokud Klient nepředloží podepsaný smluvní certifikát (§ 12 odst. 1 zákona o pronájmu zaměstnanců - „AÜG“).

2.2 Pokud Klient plánuje přenést na dočasného pracovníka manipulaci s penězi a/nebo cennostmi, musí uzavřít samostatnou dohodu s poskytovatelem personálu předem.

2.3 Poskytovatel personálu je členem Sdružení německých společností pro dočasné zaměstnávání (iGZ). Poskytovatel personálu prohlašuje, že kolektivní smlouva iGZ-DGB včetně sektorových dohod o příplatcích je plně zahrnuta do pracovních smluv, které uzavřel s dočasnými zaměstnanci zaměstnanými Klientem, včetně sektorových kolektivních smluv.

2.4 Klient zaručuje, že žádný zaměstnanec zaměstnaný na základě jednotlivých smluv o pronájmu zaměstnanců neodešel z pracovního poměru se samotným Klientem nebo s podnikem spřízněným s Klientem ve smyslu § 18 německého akciového zákona (AktG) v šesti měsících před zahájením služby, jak je definováno v jednotlivých smlouvách o pronájmu zaměstnanců.

2.5 Smluvní strana garantuje, že žádný zaměstnanec zaměstnaný na základě smluv o pronájmu zaměstnanců nebyl zaměstnán Klientem v posledních třech měsících a jeden den prostřednictvím jiného poskytovatele personálu. V opačném případě Klient informuje poskytovatele personálu o kratší přerušení. V tomto případě budou předchozí sázky zohledněny při dohodě o trvání provozu.

2.6 Pokud poskytovatel personálu poskytuje pracovníky ve smyslu § 1b věty 1 AÜG (zákaz přenosu do hlavní stavebního průmyslu), potvrzuje Klient, že obory ve smyslu § 1 vyhlášky o stavebních společnostech nejsou převážně poskytovány v provozní činnosti. Klient je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele personálu o jakékoliv změně.

3. Pracovní vztahy / pronájem řetězců

3.1 Uzavřením této smlouvy nevzniká pracovněprávní vztah mezi dočasným pracovníkem a zákazníkem. Poskytovatel personálu je zaměstnavatelem dočasného pracovníka. Poskytovatel personálu zaručuje Klientovi, že dočasní zaměstnanci jsou v pracovním poměru pouze s poskytovatelem personálu.

3.2 Objednatel zárukuje, že neopustí dočasné pracovníky ani otevřeně (zjevné pronájmy zaměstnanců) ani skrytě (skryté pronájmy zaměstnanců, např. falešné pracovní smlouvy) (žádný pronájem řetězců).

3.3 Po dobu přidělení u klienta je klient odpovědný za výkon práva pokynů souvisejícího s prací. Objednatel přidělí dočasnému pracovníkovi pouze ty činnosti, které jsou předmětem dohodnuté pracovní smlouvy s poskytovatelem personálu a které odpovídají úrovni odborného vzdělání příslušného dočasného pracovníka. Navíc právo řízení zůstává u poskytovatele personálu.

4. Povinnosti péče a spolupráce klienta / Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

4.1 Klient přebírá povinnost péče spojenou s opatřeními v oblasti zdraví a bezpečnosti na pracovišti dočasného pracovníka (§ 618 německého občanského zákoníku, § 11 odstavec 6 Zákon o pronájmu zaměstnanců). V této souvislosti je povinen osvobodit poskytovatele personálu od veškerých nároků dočasného pracovníka a dalších třetích stran vyplývajících z nedostatečného plnění této povinnosti.

4.2 Pokud je použití poskytovaných pracovníků

4.2.1 povoleno nebo bude vyžadováno oficiální povolení, objednatel se zavazuje je získat před dočasným zaměstnancem/zaměstnáním a na žádost je předložit poskytovateli personálu;

4.2.2 vyžadují se preventivní prohlídky v oblasti pracovního zdraví, ty jsou provedeny poskytovatelem personálu před zahájením přidělení a jsou doloženy klientovi;

4.2.3 pokud jsou vyžadovány následné prohlídky, klient informuje poskytovatele personálu písemně. Následné prohlídky provádí tovární lékař zodpovědný za klienta nebo, není-li takový lékař přítomen, lékař pověřený poskytovatelem personálu na náklady poskytovatele personálu. Lze dohodnout odlišné rozdělení nákladů.

4.3 Klient je povinen dodržovat zákonem stanovená pravidla zdraví a bezpečnosti při práci. Klient je zejména povinen:

4.3.1 před zahájením činnosti dočasného pracovníka identifikovat rizika spojená s jeho činností v souladu s § 5 zákona o pracovním zdraví a přijmout vhodná ochranná opatření dle nejnovějších poznatků před zahájením činnosti dočasného pracovníka;

4.3.2 před zahájením jejich činnosti poskytnout dočasným pracovníkům dostatečné a vhodné školení v oblasti zdraví a bezpečnosti práce v souladu s § 12 zákona o pracovním zdraví;

4.3.3 uplatňovat předpisy o pracovní době pro dané využití v provozu klienta. Práce může být prováděna po dobu delší než 10 hodin za pracovní den pouze po konzultaci s poskytovatelem personálu. Práce smí být prováděna po dobu 10 hodin za pracovní den, pokud to povoluje kolektivní smlouva nebo podniková dohoda na základě kolektivní smlouvy objednatele v souladu s § 7 zákona o pracovní době, nebo pokud je přítomen výjimečný případ ve smyslu § 14 zákona o pracovní době;

4.3.4 v případě práce o nedělích nebo svátcích poskytnout poskytovateli personálu důkaz o tom, že má právo nařizovat práci o nedělích nebo svátcích;

4.3.5 ihned oznámit pracovní úraz personálu poskytovateli personálu a poskytnout mu veškeré informace požadované § 193 odstavec 1 Zákoníku sociálního zabezpečení VII. Poskytovatel personálu oznámí pracovní úraz příslušnému úřadu pro úrazové pojištění.

4.4 Klient poskytne poskytovateli personálu dokumentaci dostatečnou k splnění požadavků § 6 zákona o pracovním zdraví ihned po zpřístupnění dočasného pracovníka.

4.5 Poskytovateli personálu je za účelem plnění svých povinností zaměstnavatele udělena právo přístupu na pracoviště zaměstnanců během pracovní doby po dohodě s objednatelem.

4.6 Poskytovatel personálu musí své zaměstnance informovat o platných předpisech o prevenci nehod, bezpečnostních pravidlech a pokynech. Klient musí provést pracovišťově specifickou instruktáž v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví před zaměstnáním zaměstnanců. Instrukce musí být dokumentována klientem a předána poskytovateli personálu ve formě kopie.

4.7 Pokud dočasní zaměstnanci poskytovatele personálu odmítnou práci z důvodu nedostatečného nebo vadného bezpečnostního vybavení nebo opatření v provozu klienta, klient je odpovědný za vzniklé výpadky.

5. Odmítnutí / výměna dočasných pracovníků

5.1 Klient je oprávněn odmítnout dočasného pracovníka písemným prohlášením poskytovateli personálu, pokud existuje důvod, který by oprávněnil poskytovatele personálu k mimořádnému ukončení pracovního poměru s dočasným pracovníkem (§ 626 německého občanského zákoníku). Klient je povinen podrobně vysvětlit důvody odmítnutí. V případě odmítnutí je poskytovatel personálu oprávněn předat klientovi jiné profesionálně srovnatelné dočasné pracovníky.

5.2 Pokud objednatel dočasné práce během prvních čtyř hodin zjistí, že dočasný pracovník poskytovatele personálu není vhodný pro zamýšlenou činnost a trvá na výměně, nebude mu účtováno až čtyři hodiny práce po předchozí konzultaci.

5.3 Kromě toho je poskytovatel personálu oprávněn kdykoli vyměnit dočasné pracovníky, kteří byli přiděleni klientovi z organizačních nebo právních důvodů, a předat profesionálně srovnatelné dočasné pracovníky.

6. Oznamovací povinnosti / úprava rozúčtovací sazby

6.1 Použití pracovníka v jiném podniku než je uvedeno ve smlouvě o nájmu zaměstnanců objednatele, výměna zaměstnanců v rámci podniku a přidělování činností jiných než ty, které jsou dohodnuty v této smlouvě, vyžadují souhlas poskytovatele personálu. Klient je povinen včas informovat poskytovatele personálu, pokud má být dočasný pracovník zaměstnán v zahraničí. Změny místa použití a pracovního prostoru opravňují poskytovatele personálu k úpravě hodinové sazby.

6.2 Objednatel je povinen okamžitě informovat poskytovatele personálu o změně činností zaměstnaných pracovníků, také s ohledem na minimální mzdy stanovené zákonem o vysílání pracovníků. Strany se dohodly, že poskytovatel personálu je oprávněn upravit dohodnutou hodinovou sazbu, pokud se vykonávaná činnost stane předmětem minimální mzdy nebo pokud se minimální mzda zvýší.

6.3 Klient se zavazuje neprodleně poslat poskytovateli personálu veškeré budoucí kolektivní smlouvy, které mu budou platné a které stanoví odchylku od budoucího maximálního období uvolnění 18 měsíců, a/nebo veškeré budoucí provozní dohody, na které poskytovatel personálu předává zaměstnance, které stanoví odchylku od budoucího maximálního období uvolnění 18 měsíců na základě kolektivní smlouvy. To platí zejména v případě, že kolektivní smlouva a/nebo podniková dohoda stanoví maximální období uvolnění 18 měsíců.

6.4 Objednatel informuje poskytovatele personálu, pokud a v jakém rozsahu poskytuje dočasným pracovníkům přístup k svým zařízením. Klient poskytovatele personálu bezodkladně informuje o jakýchkoli změnách v tomto ohledu.

7. Výběr personálu / Nasazení personálu / Stávka

7.1 Výběr personálu provádí poskytovatel personálu na základě dohodnutých profilů požadavků ve formuláři s požadavky.

7.2 Poskytovatel personálu se zavazuje vybrat vhodný personál pro plánovanou práci. V případě požadovaných kvalifikací, pro které existuje uznávané odborné vzdělání, se poskytovatel personálu zavazuje vybírat pouze takový personál a předat ho klientovi, který toto odborné vzdělání úspěšně dokončil. Odchylky musí být dohodnuty písemně.

7.3 Poskytovatel personálu zajistí, aby zaměstnaní pracovníci, pokud nejsou občany států EHP nebo Švýcarska, měli právo vykonávat práci na základě zahraničních právních předpisů. Na žádost klienta musí poskytovatel personálu předložit příslušné důkazy.

7.4 Poskytovatel personálu je oprávněn kdykoli vyměnit zaměstnance, kteří jsou zaměstnáni u klienta, za jiné zaměstnance, pokud splňují dohodnuté profily požadavků. Klient musí být o tom okamžitě informován. Pokud je to individuálně sjednáno v smlouvě, platí místo ustanovení 7.4. AGB AÜ.

7.5 Objednatel má právo nahradit dočasného pracovníka, pokud není vhodný pro zamýšlenou činnost. Nedostatečná vhodnost musí být řádně prokázána. Klient má toto právo i v případě, kdy existují důvody, které by mu umožňovaly výjimečné ukončení pracovního poměru ve svém vlastním zaměstnavatelském postavení (§ 626 německého občanského zákoníku). Pokud objednatel považuje za oprávněné provést výměnu v souladu s tímto odstavcem a proto má v úmyslu ukončit zaměstnání dotčeného pracovníka, musí o tom neprodleně informovat poskytovatele personálu a zdůvodnit výměnu.

7.6 Pokud převedený zaměstnanec nenastoupí ke klientovi nebo nenastoupí ke svým povinnostem včas, klient musí poskytovatele personálu o tom okamžitě informovat. Pokud klient nedodrží tuto okamžitou notifikaci, tento nárok na nahrazení pracovníka, který nepřevzal práci, proti poskytovateli personálu nevzniká.

7.7 Na rozdíl od ustanovení § 11 odst. 5 AÜG nemůže objednatel povolit dočasným pracovníkům provádět činnosti ve společnosti, pokud je klient zapojen do provozu. Kromě toho se zákaz stávek, který iniciovaly členské odbory kolektivního vyjednávání asociace DGB, vztahuje také na pracovníky již nasazené před začátkem stávky. Dočasný pracovník tedy není zaměstnán v provozovnách nebo částech společnosti, které jsou řádně postiženy v rozsahu výzvy k stávce. Klient zajistí, aby nebyli zaměstnáni žádní dočasní pracovníci, pokud zákaz nasazení stačí. Poskytovatel personálu není v této oblasti povinen předávat zaměstnance. Strany stávky mohou v jednotlivých případech odchýlit od výše uvedených předpisů a dohodnout se na využívání dočasných pracovníků (např. v dohodách o pohotovosti). V tomto ohledu se vztahuje § 11 odst. 5 věta 2 AÜG. Klient neprodleně informuje poskytovatele personálu o probíhající nebo plánované stávce.

8. Vyúčtování / Úprava ceny

8.1 Všechny přenesené sazby uvedené poskytovatelem personálu jsou čisté. Poskytovatel personálu vystaví klientovi fakturu po ukončení objednávky - pokud je objednávka pokračována týdně - s uvedením zákonné hodnoty přidané hodnoty, pokud strany výslovně nesouhlasí s jiným způsobem vyúčtování.

8.2 Fakturace je založena na skutečně odpracovaných hodinách, přičemž minimálně musí být vyúčtován dohodnutý provozní pracovní čas. Odpracované hodiny každého poskytnutého pracovníka musí být doloženy důkazem o činnosti, který se musí vyplnit každý týden pro každého zaměstnance, který byl přijat, a podepsat zástupcem objednavatele po obsahovém posouzení. Zaměstnanci, kteří byli poskytnuti, musí používat prostředky, které stanovil objednatel (doklad o pracovní době/elektronický záznam o čase), pokud jsou k dispozici.

8.3 Klient je povinen umožnit včasné vyúčtování činnosti. Důkaz o činnosti musí uvádět začátek a konec denní pracovní doby s přestávkami. Přesčasy musí být uvedeny zvlášť.

8.4 Fakturované částky jsou splatné okamžitě - bez potahu - se získáním faktury vystavené poskytovatelem personálu u klienta. Klient se dostane do prodlení, pokud částka faktury není přijata do 10 kalendářních dnů od obdržení faktury na obchodní účet poskytovatele personálu. Není nutná předchozí připomínka (§ 286 odst. 2 německého občanského zákoníku). Používá se § 288 německého občanského zákoníku (úroky z prodlení).

8.5 Dočasní pracovníci poskytnutí poskytovatelem personálu nejsou oprávněni přijímat zálohy nebo platby na účty vystavené poskytovatelem personálu. Platby dočasným pracovníkům nemají vliv na plnění.

8.6 Pokud klient (částečně) nezaplatí odměnu, odměna za všechny dosud nevyúčtované hodiny, které klient již potvrdil svým podpisem na dokladu o činnosti, se stává splatnou ihned. V případě nesplnění povinnosti ze strany klienta má poskytovatel personálu právo odmítnout plnění.

8.7 V případě zpoždění s platbou ze strany klienta je poskytovatel personálu oprávněn požadovat úroky z prodlení ve výši 9 procentních bodů nad základní úrokovou sazbou podle § 288 odst. 2 německého občanského zákoníku (BGB). V tomto případě si klient vyhrazuje právo prokázat, že poskytovateli personálu nevznikla škoda nebo že nebyla způsobena v této míře.

8.8 Poskytovatel personálu je oprávněn přiměřeně upravit dohodnutou odměnu v pracovní smlouvě o výpůjčce zaměstnanců v souladu se změnami v nákladové situaci. Rozumná úprava předpokládá, že úprava zohledňuje pouze novou nákladovou situaci, např. zvýšení poplatků v tarifu iGZ-DGB, uplatnění nově vstoupivšího nebo dosud neplatného odvětvového příplatku kolektivní smlouvy nebo změny v rovné mzdě. Výše uvedené se vztahuje také v případě, že vykonávaná činnost podléhá minimální mzdě nebo pokud se zvýší minimální mzda.

9. Vyloučení započítání, právo zadržení a převodu

9.1 Klient není oprávněn započítat nároky poskytovatele personálu nebo uplatnit právo zadržení, pokud protinárok uplatňovaný klientem není sporný nebo právně vymáhán.

9.2 Klient není oprávněn převést nároky poskytovatele personálu třetím stranám.

10. Záruka / Odpovědnost

10.1 Poskytovatel personálu se zavazuje zajistit, že zaměstnaní pracovníci mají potřebné kvalifikace. Na požádání klienta prokáže kvalifikaci.

10.2 Vzhledem k tomu, že zaměstnaní poskytnutí pracovníci vykonávají svou činnost pod dohledem a vedením objednatele, poskytovatel personálu nenese odpovědnost za škody, které způsobí v průběhu své činnosti. Objednatel musí poskytovatele personálu zbavit odpovědnosti za všechny nároky, které by třetí strany mohly uplatnit v souvislosti s výkonem a prováděním činností svěřených dočasným pracovníkům.

10.3 Navíc odpovědnost poskytovatele personálu, jeho zástupců a případných zástupců je omezena na úmysl a hrubou nedbalost. Toto omezení odpovědnosti se nevztahuje na škody způsobené úrazem na životě, těle nebo zdraví. Toto se vztahuje jak na právní, tak na smluvní odpovědnost, zejména v případech prodlení, nemožnosti, nezpůsobilosti, porušení povinnosti nebo deliktu. Zejména poskytovatel personálu nenese odpovědnost za výsledky práce dočasných pracovníků nebo za škody, které způsobí v průběhu své činnosti nebo které klient utrpí v důsledku nedochvilnosti nebo nepřítomnosti dočasných pracovníků.

10.4 Klient poskytovatele personálu uvolňuje od všech nároků vyplývajících z porušení klientových záruk a povinností vyplývajících z tohoto smluvního vztahu (např. povinnosti ohledně kontroly a oznámení). Poskytovatel personálu se zavazuje vztahovat relevantní vylučovací lhůty vůči případným žadatelům.

11. Převzetí dočasných zaměstnanců / platba provizí za umístění

11.1 Převzetí nastává, pokud objednatel nebo subjekt s ním právně nebo ekonomicky spojený vstoupí do pracovního poměru se zaměstnancem poskytovatele personálu během doby smlouvy o poskytování zaměstnanců. Převzetí také nastane, pokud objednatel nebo subjekt s ním právně nebo ekonomicky spojený vstoupí do pracovního poměru do 6 měsíců od ukončení přesunu a nejpozději 12 měsíců po zahájení pronájmu, ve kterém dočasní zaměstnanci vstoupí do pracovního poměru. V tomto případě si objednatel vyhrazuje právo prokázat, že uzavření pracovního poměru nebylo způsobeno předchozím uvolněním.

11.2 Převzetí také existuje, pokud klient nebo subjekt s ním právně nebo ekonomicky spojený vstoupí do pracovního poměru ihned poté, co zprostředkovatel personálu zařadil uchazeče do kontaktu s klientem bez předchozího uvolnění.

11.3 Datum, které je rozhodující pro vznik pracovního poměru mezi objednatelem a dočasným pracovníkem, není datum uzavření pracovní smlouvy, ale datum uzavření pracovního poměru.

11.4 Klient je povinen informovat poskytovatele personálu o tom, zda a kdy byla uzavřena pracovní smlouva. V případě sporu, kdy poskytovatel personálu předloží důkazy o existenci pracovního poměru mezi objednatelem a dočasným pracovníkem, nese objednatel břemeno důkazů, že pracovní poměr nebyl uzavřen.

11.5 V případech uvedených v bodech 11.1 a 11.2 je klient povinen zaplatit provizi poskytovateli personálu. Dočasné pracovní poměry podléhají stejnému množství jako trvalé pracovní poměry. Výše provize za umístění činí 2,5 hrubých měsíčních platů v případě přímého převzetí dočasného pracovníka bez předchozího uvolnění. Kromě toho, v případě převzetí, činí provize za umístění 2 hrubé měsíční platy v prvních 3 měsících po zahájení uvolnění, 1,5 hrubého měsíčního platu v případě převzetí v prvních 3 měsících po zahájení uvolnění a 1 hrubý měsíční plat v případě převzetí mezi 10. a 12. měsícem od zahájení přesunu.

11.6 Základem pro výpočet provize za umístění je hrubý měsíční plat dohodnutý mezi objednatelem a dočasným pracovníkem, ale minimálně hrubý měsíční plat dohodnutý mezi poskytovatelem personálu a dočasným pracovníkem. Klient poskytne poskytovateli personálu kopii podepsané pracovní smlouvy. V případě přerušení přesunu je rozhodující začátek posledního uvolnění před vznikem pracovního poměru. Provize za zprostředkování se platí včetně zákonného DPH. Proviz je splatný 14 dní po obdržení faktury.

11.7 Pokud zaměstnanec jedná pro klienta na základě smlouvy o provedení práce nebo smlouvy se samostatně výdělečně činnou osobou, platí ustanovení příslušně s tím, že místo hrubého měsíčního platu je základem výpočtu měsíční poplatek dohodnutý mezi klientem a zaměstnancem.

11.8 Výše uvedená ustanovení se vztahují i na případ umístění zaměstnance do výcvikového poměru s klientem. V tomto případě je základem pro výpočet provize za umístění hrubá výcviková odměna dohodnutá mezi klientem a dočasným pracovníkem, ale minimálně poslední hrubý měsíční plat dohodnutý mezi poskytovatelem personálu a dočasným pracovníkem.

12. Smluvní lhůta / ukončení

12.1 Pokud smlouva o poskytování zaměstnanců nebyla uzavřena na dobu určitou, platí na neurčito. V prvním týdnu přidělení dočasného pracovníka má klient právo ukončit smluvní vztah s výpovědní lhůtou jednoho pracovního dne. Navíc obě strany mají právo ukončit smlouvu s výpovědní lhůtou tří pracovních dnů ke konci kalendářního týdne, pokud strany neučiní jiná ujednání.

12.2 To neovlivní právo na mimořádné ukončení. Obě strany mají právo na mimořádné ukončení s výpovědní lhůtou jednoho měsíce ke konci měsíce, pokud by mělo dojít k zásadní změně AÜG. Zejména poskytovatel personálu má právo na bezodkladné ukončení této smlouvy, pokud:

12.2.1 bylo navrženo zahájení insolvenčního řízení týkajícího se majetku klienta, insolvenční řízení bylo zahájeno nebo zrušeno pro nepodání větší částky nebo hrozí, že tak neučiní.

12.2.2 klient neuhraje fakturu ani po vystavení připomínky a stanovení lhůty.

12.2.3 klient porušuje záruky a povinnosti ve smyslu bodu 10.4.

12.2.4 klient nepřijal úpravu ceny podle bodu 8.8.

12.3 Ukončení této smlouvy ze strany klienta je platné pouze tehdy, je-li oznámeno v písemné formě poskytovateli personálu. Dočasní pracovníci poskytnutí poskytovatelem personálu nejsou oprávněni přijímat výpovědi.

13. Důvěrnost / Ochrana osobních údajů

13.1 Smluvní strany se zavazují udržovat veškeré informace, které se dozvěděly během spolupráce, včetně všech osobních údajů poskytnutých dočasných pracovníků, přísně důvěrné. Stejně tak se to týká veškerých znalostí získaných o interních podnikových procesech a postupech smluvních stran. To se však nevztahuje na všechna data a informace, která jsou zřejmá nebo všeobecně známá.

13.2 Strany se zavazují zacházet s informacemi, daty a získanými znalostmi s maximální opatrností. Přijmou opatření nezbytná k ochraně informací a dat, ale alespoň taková, kterými budou chránit zejména citlivé informace o vlastním podnikání. Dále se zavazují zpracovávat obdržené informace a data výhradně pro účely dohodnutého poskytování služeb a nepoužívat je žádným jiným způsobem, ani je nepředávat třetím stranám ani je jim zpřístupňovat.

13.3 Smluvní strany se také zavazují dodržovat požadavky zákonů o ochraně osobních údajů. Příslušní zaměstnanci jsou povinni uchovávat data v tajnosti.

13.4 Závazky uvedené v tomto odstavci budou platit i po ukončení spolupráce smluvních stran. Klient se zavazuje okamžitě po ukončení smazat informace a data, která se mu dostala do povědomí, pokud to nekoliduje se zákonnými povinnostmi uchovávání. Datová média získaná od poskytovatele personálu musí být vrácena nebo zničena.

14. Závěrečná ustanovení / Rozlučková klauzule

14.1 Změny a doplňky k dohodě mezi stranami musí být provedeny písemně, aby byly účinné. To se vztahuje i na změnu samotného požadavku na písemnou formu. Místo písemné formy lze použít i elektronickou formu (§ 126a německého občanského zákoníku). Dočasní pracovníci poskytovaní personálním poskytovatelem nemají právo souhlasit s dodatky, doplňky nebo vedlejšími dohodami k dohodě o pronájmu zaměstnanců se zákazníkem.

14.2 Místem soudního příslušnosti pro všechny spory vyplývající z a souvisejících s smluvním vztahem mezi personálním poskytovatelem a klientem je sídlo personálního poskytovatele, který uzavřel tuto smlouvu o pronájmu zaměstnanců, pokud je klient obchodníkem. Personální poskytovatel může uplatňovat své nároky také u soudů obecné soudní příslušnosti klienta.

14.3 Všechny právní vztahy mezi personálním poskytovatelem a klientem se řídí výlučně právem Spolkové republiky Německo.

14.4 Personální poskytovatel prohlašuje, že se nebude účastnit alternativního řešení sporů v spotřebitelských záležitostech podle zákona o alternativním řešení spotřebitelských sporů.

Pokud by jakékoliv ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo smluv o pronájmu zaměstnanců uzavřených na jejich základě bylo neplatné z celku nebo částečně, neovlivní to platnost zbývajících ustanovení. Neplatné ustanovení bude nahrazeno ustanovením, které nejvíce odpovídá hospodářskému účelu.

Kontakt

Service Order

Místa

Pošta

Prosím, vyplňte všechny požadované pole.
Prosím, vyplňte všechny požadované pole.
Prosím, vyplňte všechny požadované pole.
Prosím, vyplňte všechny požadované pole.
Prosím, vyplňte všechny požadované pole.
Image

Go to top

Publish modules to the "offcanvs" position.