This website uses cookies. By using our services, you agree to our use of cookies. Privacy
Welcome
Welcome
Welcome
1

Všeobecné obchodní podmínky
společnosti BUTSCH s.r.o.

Oddíl I: Všeobecné podmínky

§ 1 Oblast použití

(1) Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro veškeré smlouvy společnosti BUTSCH s.r.o. (dále jen: „společnost BUTSCH“) s jejich smluvními partnery a upravují poskytování plnění a služeb blíže specifikovaných jednotlivými individuálními smlouvami.

(2) Poskytování plnění a služeb blíže specifikovaných jednotlivými individuálními smlouvami se děje výhradně na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek. Jsou podstatnou součástí jednotlivých individuálních smluv a zadáním objednávky platí za uznané. V případě trvalých obchodních vztahů platí i pro budoucí smlouvy. Odporující nebo odchylné podmínky smluvního partnera společnost BUTSCH neuznává, ledaže by s nimi výslovně písemně souhlasila. Tyto obchodní podmínky platí i tehdy, když společnost BUTSCH s vědomím odporujících nebo odchylných podmínek smluvního partnera poskytuje plnění a služby nebo přijímá platby.

§ 2 Nabídka a uzavření smlouvy; předmět smlouvy

(1)  Nabídky společnosti BUTSCH jsou vždy nezávazné.

(2)  Smlouva se uskuteční podepsáním nabídky společností BUTSCH a jejím smluvním partnerem, vyplněním objednávky (online nebo v papírové podobě), popř. doručením potvrzení objednávky společnosti BUTSCH.

(3)  Předmětem je činnost sjednaná v jednotlivých individuálních smlouvách.

(4)  V oblasti kontroly kvality a předělávek jsou objednateli denně zasílány mailem zprávy, které objednatel musí zkontrolovat. Nebude-li ve lhůtě do jednoho pracovního dne proti zprávě vznesena námitka, platí za přijatou.

§ 3 Povinnosti součinnosti

Smluvní partner společnosti BUTSCH zajistí, aby veškeré úkony součinnosti nutné pro realizaci jednotlivé individuální smlouvy byly provedeny včas a pro společnost BUTSCH bezplatně. K povinnostem součinnosti smluvního partnera patří zejména

  • před zahájením realizace jednotlivé individuální smlouvy jmenovat jednu nebo několik odpovědných kontaktních osob oprávněných rozhodovat, které budou k dispozici pracovníkům společnosti BUTSCH a budou zmocněny vydávat jménem smluvního partnera závazná prohlášení, jež jsou nutná v rámci realizace jednotlivé individuální smlouvy
  • obstarávání informací a/nebo podkladů potřebných pro provádění jednotlivé individuální smlouvy, zejména informací o veškerých technických údajích nutných pro provádění servisních služeb a o skutečnostech týkajících se hardware a software
  • poskytnout pracovníkům společnosti BUTSCH pro provádění jednotlivé individuální smlouvy přístup k potřebným prostorám a firemním zařízením
  • poskytnout pracovníkům společnosti BUTSCH k dispozici technickou infrastrukturu potřebnou pro realizaci jednotlivé individuální smlouvy, zejména také hardwarové a softwarové kapacity
  • vytvořit bezpečnostní kopii uložených dat pro zabezpečení a zálohu.
  • Má-li společnost BUTSCH provádět realizaci jednotlivé individuální smlouvy dle pokynu smluvního partnera u třetí osoby, zajistí smluvní partner, aby tato třetí osoba plnila povinnosti součinnosti.

§ 4 Dodací lhůta, objem dodávek

(1)  Časové údaje pro dodání a plnění uvedené společností BUTSCH jsou nezávazné, pokud nebylo výslovně písemně dohodnuto něco jiného. Veškeré časové údaje pro dodání a plnění kromě toho podléhají výhradě náležitého a včasného vlastního zásobení společnosti BUTSCH, jakož i splnění povinností součinnosti smluvního partnera podle § 3 těchto ustanovení.

(2)  V případě vyšší moci nebo jiných nepředvídatelných a/nebo mimořádných událostí, které společnost BUTSCH nemůže ovlivnit a které mají za následek zpoždění dodání resp. plnění, se dodací lhůta resp. lhůta pro plnění prodlužuje v přiměřeném rozsahu. K těmto událostem patří zejména válka, povstání, vzpoura, stávka, vyloučení stávkujících z práce, požár, záplavy/povodně, jakož i jiné nepředvídatelné poruchy ve výrobě či v provozu, a to i u subdodavatelů společnosti BUTSCH. Společnost BUTSCH to neprodleně oznámí smluvnímu partnerovi.

(3)  Společnost BUTSCH je kdykoliv oprávněna k dílčím dodávkám a k dílčímu plnění, pokud je to pro smluvního partnera únosné. Smluvně dohodnuté časové údaje pro dodání a plnění pro celou dodávku podle odstavce 1 tím zůstávají nedotčena.

§ 5 Odměna/splatnost

(1)  Platí odměny sjednané v příslušných jednotlivých individuálních smlouvách. V případě, že takové ujednání nebude v jednotlivých individuálních smlouvách učiněno, platí za dohodnutou obvyklá odměna.

(2)  Veškeré ceny se rozumí v CZK a s připočtením příslušné platné zákonné daně z přidané hodnoty.

(3)  Platby jsou splatné bez srážky okamžitě po obdržení faktury, pokud nebylo v jednotlivé individuální smlouvě dohodnuto něco jiného.

(4)  Společnost BUTSCH je oprávněna započíst platby smluvního partnera nejprve na jeho nejstarší dluh. Pokud již vznikly náklady a úroky, je společnost BUTSCH oprávněna započíst platby nejprve na náklady, poté na úroky a posléze na hlavní plnění.

(5)  Společnost BUTSCH může odmítnout provedení dodávek a plnění, jestliže po uzavření smlouvy bude zřejmé riziko nedostatečné kapacity, zejména kvůli prodlení s placením. Právo na odmítnutí plnění odpadá, jestliže smluvní partner provede protiplnění, zaplatí zálohu nebo jistinu. Společnost BUTSCH může zcela nebo částečně odstoupit od jednotlivých nebo všech dotčených smluv, jestliže protiplnění, zálohy nebo jistiny nebyly poskytnuty ani po uplynutí přiměřené lhůty.

(6)  Pokud společnost BUTSCH provádí realizaci jednotlivé individuální smlouvy dle pokynu smluvního partnera u třetí osoby, není smluvní partner oprávněn v případě prodlení v placení, platebního selhání nebo insolvence třetí osoby zadržovat úhradu odměny vůči společnosti BUTSCH. Totéž platí pro případ, že třetí osoba uplatní vůči smluvnímu partnerovi společnosti BUTSCH nároky jakéhokoliv druhu, zejména nároky z odpovědnosti za vady věci/záruční nároky a nároky na náhradu škody, a/nebo zadrží svou platbu a/nebo ji sníží a/nebo oznámí odstoupení od smlouvy.

(7)  Společnost BUTSCH je oprávněna postoupit nároky, které vyplývají z obchodního vztahu.

§ 6 Vzájemný zápočet /zadržovací (retenční) právo

(1)  Právo na vzájemný zápočet přísluší smluvnímu partnerovi pouze tehdy, jestliže jeho protinároky byly pravomocně soudně určeny nebo jsou nesporné a byly společností BUTSCH uznány.

(2)  Zadržovací (retenční) právo může smluvní partner vykonat pouze tehdy, pokud jeho nároky vyplývají ze stejného smluvního vztahu.

§ 7 Ručení

(1)  Nároky smluvního partnera na náhradu škody nebo náhradu zbytečných výdajů se řídí bez ohledu na právní povahu nároku podle této klauzule.

(2)  Za škody na životě, těle nebo zdraví, které se zakládají na porušení povinností z nedbalosti společností BUTSCH nebo úmyslném porušení povinností či porušení povinností z nedbalosti zákonným zástupcem nebo pověřeným pracovníkem společnosti BUTSCH, ručí společnost BUTSCH neomezeně.

(3)  U ostatních nároků z ručení ručí společnost BUTSCH neomezeně pouze při neexistenci příp. garantované jakosti či povahy, a také za úmysl a hrubou nedbalost i jejích zákonných zástupců a vedoucích zaměstnanců. Za zavinění ostatních pověřených pracovníků ručí společnost BUTSCH pouze v rozsahu ručení za lehkou nedbalost podle odstavce 4 této klauzule o ručení.

(4)  Za lehkou nedbalost ručí společnost BUTSCH pouze tehdy, je-li porušena povinnost, jejíž dodržení má zvláštní význam pro dosažení účelu smlouvy (kardinální povinnost). Při porušení kardinální povinnosti je ručení omezeno na škodu typickou pro smlouvu, předvídatelnou při uzavření smlouvy.

(5)  Ručení za ztrátu dat se omezuje na typické náklady na obnovení dat, které by vznikly při pravidelném a riziku odpovídajícím pořizování bezpečnostních kopií.

(6)  Výše uvedená ustanovení platí i ve prospěch pracovníků společnosti BUTSCH.

(7)  Ručení podle zákona o ručení za škodu způsobenou vadným výrobkem zůstává nedotčeno.

§ 8 Uchování v tajnosti

Obě strany budou nakládat důvěrně s provozními a obchodními tajemstvími, o nichž se dozvěděly v rámci obchodních vztahů nebo která byla takto označena nebo jsou zjevně zřejmá. To platí i pro dobu po ukončení obchodních vztahů.

§ 9 Ochrana dat

S informacemi a osobními údaji stran se nakládá důvěrně a jsou ukládány, zpracovávány, používány a předávány třetím osobám pouze pokud je to nutné v rámci provádění smlouvy, právního postihu a péče o vztahy se zákazníky. Společnost BUTSCH se řídí příslušnými ustanoveními na ochranu dat.

§ 10 Zákaz přetahování pracovníků / převzetí / zprostředkování pracovníků

Smluvní partner není oprávněn přetahovat pracovníka společnosti BUTSCH, kterého smluvní partner poznal skrze existující obchodní vztahy a zadáním zakázky společnosti BUTSCH. Převzetí je možné pouze po dohodě mezi společností BUTSCH a smluvním partnerem. V případě, že během 6 měsíců po zadání jednotlivé zakázky bude mezi smluvním partnerem a pracovníkem společnosti BUTSCH sjednán pracovní poměr, pak to představuje zprostředkování pracovníka za honorář. Honorář je splatný ihned po uzavření pracovní smlouvy mezi smluvním partnerem a dotyčnou osobou a činí 25 % skutečného hrubého ročního platu odlákaného/převzatého pracovníka.

Totéž platí pro opětné zaměstnávání popř. další zaměstnávání pracovníků firmy BUTSCH, kteří odešli, u smluvního partnera přes jiného poskytovatele služeb během prvních čtyř měsíců po ukončení příslušné zakázky mezi smluvním partnerem a firmou BUTSCH.

§ 11 Písemná forma

Veškeré změny a doplňky jednotlivé individuální smlouvy musí mít písemnou formu. V případě, že budou deklarovány zástupci nebo pomocnými osobami společnosti BUTSCH, budou závazné pouze tehdy, pokud k tomu společnost BUTSCH udělí svůj písemný souhlas.

§ 12 Volba práva

Ohledně veškerých právních vztahů ze smluvního vztahu vyplývajícího z jednotlivé individuální smlouvy sjednávají strany aplikaci práva České republiky.

§ 13 Příslušný soud

Pro veškeré spory, které vzniknou v rámci realizace smluvního vztahu vyplývajícího z jednotlivé individuální smlouvy, se jako sídlo soudu sjednává sídlo firmy BUTSCH, Praha.

Oddíl II: Doplňkové podmínky pro poskytování servisních služeb a/nebo dohodnutou dodávku hardware a software.

Pokud společnost BUTSCH poskytuje servisní služby a/nebo dodávku hardware a software, platí následující doplňkové podmínky pro poskytování servisních služeb a/nebo dodávku hardware a software.

§ 14 Předmět smlouvy, přikazovací pravomoc

(1)  Předmětem je poskytování servisních služeb dohodnuté v jednotlivých individuálních smlouvách a/nebo dodávka hardware a software dohodnutá v jednotlivých individuálních smlouvách.

(2)  Servisními službami ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek jsou zejména nové instalace, administrace, konfigurace a údržba hardware a software.

(3)  Neexistuje přikazovací pravomoc smluvního partnera ohledně provádění jednotlivé individuální smlouvy, zejména ohledně servisních služeb.

(4)  Výběr a přidělování pracovníků nasazených k poskytování služeb přísluší společnosti BUTSCH. To se týká zejména nařizování pracovní doby a práce přesčas, určování dovolené a kontroly průběhu prací.

(5)  Pracovníci společnosti BUTSCH nenastupují do pracovního poměru se smluvním partnerem, a to ani tehdy, když pracují přímo u něj na místě.

§ 15 Rozsah servisních služeb

(1)  Poskytování servisních služeb společností BUTSCH se provádí výhradně na základě příslušné jednotlivé individuální smlouvy nebo na základě dodatečné písemné dohody.

(2)  Způsob poskytování servisních služeb je na uvážení společnosti BUTSCH, ledaže by v příslušné jednotlivé individuální smlouvě bylo výslovně dohodnuto něco jiného. BUTSCH může servisní služby poskytovat zejména na místě u smluvního partnera nebo telefonicky. Po dohodě se smluvním partnerem mohou být servisní služby poskytovány i prostřednictvím dálkové údržby; pro tento případ nepřebírá společnost BUTSCH žádnou zodpovědnost za funkčnost a zabezpečení linek dálkové údržby mimo svůj obchodní provoz, pokud není výslovně písemně dohodnuto něco jiného.

(3)  Pevně dohodnuté termíny pro poskytování servisních služeb jsou pro smluvního partnera závazné. Pokud smluvní partner stornuje nebo vypoví dohodnutý termín nebo zakázku, je povinen zaplatit dohodnutou odměnu včetně výloh, s výjimkou ušetřených nákladů společnosti BUTSCH. Společnost BUTSCH je oprávněna, avšak ne povinna přijmout nabídku nového termínu nebo zakázky.

§ 16 Přechod rizika, prodlení při převzetí

(1)  Pokud je v jednotlivých individuálních smlouvách dohodnuta dodávka hardware a software, přechází riziko náhodné zkázy a náhodného zhoršení předmětů dodávky okamžikem předáním předmětu dodávky přepravní firmě nebo samotnému smluvnímu partnerovi na smluvního partnera. Zpozdí-li se dodávka kvůli okolnostem, za které je zodpovědný smluvní partner, přechází riziko na smluvního partnera již okamžikem oznámení připravenosti k odeslání.

(2)  Dostane-li se smluvní partner v případě dodávky hardware a software do prodlení při převzetí nebo poruší-li jiné povinnosti součinnosti, je společnost BUTSCH oprávněna předměty dodávky náležitě uskladnit na riziko a náklady smluvního partnera.

§ 17 Záruka

Pokud se na základě plnění poskytovaného podle jednotlivé individuální smlouvy použijí záruční předpisy, platí následující ustanovení:

(1)  Vady na dodaném hardware nebo software včetně příruček, manuálů a dalších písemných podkladů odstraní společnost BUTSCH během lhůty pro ručení za vady o délce jednoho roku počínaje dodáním po příslušném oznámení ze strany smluvního partnera. Stane se tak dle volby společnosti BUTSCH odstraněním vady (dodatečná oprava) nebo dodáním bezvadného hardware nebo software (náhradní dodávka).

(2)  Nemůže-li být vada odstraněna v přiměřené lhůtě nebo je-li třeba dodatečnou opravu nebo náhradní dodávku z jiných důvodů považovat za nezdařenou, může smluvní partner dle své volby snížit cenu, odstoupit od smlouvy, požadovat náhradu škody nebo náhradu zbytečných výdajů. Poslední dva jmenované nároky se řídí dle § 7 těchto podmínek. Odstoupení od smlouvy nevylučuje právo na náhradu škody.

(3)  O nezdaru dodatečné opravy nebo náhradní dodávky lze hovořit teprve tehdy, pokud byla společnosti BUTSCH poskytnuta dostatečná příležitost k dodatečné opravě nebo náhradní dodávce, aniž by bylo docíleno žádaného výsledku, pokud je dodatečná oprava nebo náhradní dodávka nemožná, pokud ji společnost BUTSCH odmítá nebo neúnosně zdržuje, pokud existují důvodné pochybnosti týkající se vyhlídek na úspěch nebo pokud existuje neakceptovatelnost z nějakých jiných důvodů.

§ 18 Povinnost kontroly a povinnost reklamace závad

(1)  Při dodávce hardware nebo software smluvní partner dodaný hardware nebo software včetně dokumentace zkontroluje do 8 pracovních dnů po dodání, zejména zkontroluje funkčnost základních funkcí programu. Závady, které přitom budou zjištěny nebo budou zjistitelné, musí být společnosti BUTSCH oznámeny písemně během dalších 8 pracovních dnů. Reklamace závad musí obsahovat pokud možno co nejpodrobnější popis závad.

(2)  Závady, které nejsou v rámci popsané řádné kontroly zjistitelné, musí být reklamovány do 8 pracovních dnů po odhalení při dodržení náležitostí reklamace uvedených v odstavci 1.

(3)  V případě porušení povinnosti kontroly a povinnosti reklamace závad je dodaný hardware nebo software se zřetelem na předmětnou závadu považován za schválený.

§ 19 Výhrada vlastnického práva

(1) V případě dodávky hardware nebo software si společnost BUTSCH vyhrazuje vlastnictví k hardware nebo software dodanému smluvnímu partnerovi až do úplného zaplacení veškerých pohledávek z jednotlivé individuální smlouvy (dále jen: „zboží s výhradou vlastnictví“). To platí i pro veškeré budoucí dodávky, i když se společnost BUTSCH na toto vždy výslovně neodvolává.

(2) V případě jednání smluvního partnera v rozporu se smlouvou, zejména při prodlení s placením nebo při porušení povinnosti podle odstavce 4, je společnost BUTSCH oprávněna odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení zboží s výhradou vlastnictví.

(3) Smluvní partner je povinen zacházet se zbožím s výhradou vlastnictví pečlivě, dokud na něj ještě nepřešlo vlastnictví.

(4) Dokud vlastnictví ještě nepřešlo, je smluvní partner povinen neprodleně písemně uvědomit společnost BUTSCH, pokud zboží s výhradou vlastnictví bylo zabaveno nebo je vystaveno jiným zásahům třetích osob. Pokud třetí osoba není schopna nahradit společnosti BUTSCH soudní a mimosoudní náklady žaloby podle § 771 občanského soudního řádu, ručí smluvní partner společnosti BUTSCH za vzniklou ztrátu.

(5) Smluvní partner je oprávněn k dalšímu prodeji zboží s výhradou vlastnictví v obvyklém obchodním styku. Smluvní partner postupuje společnosti BUTSCH již nyní veškeré pohledávky, které mu vzniknou vůči třetím osobám z dalšího prodeje zboží s výhradou vlastnictví. Společnost BUTSCH postoupení přijímá. Pokud bude zboží s výhradou vlastnictví po zpracování, spojení či sloučení nebo smíšení prodáno, platí postoupení pohledávky z dalšího prodeje pouze do výše hodnoty zboží s výhradou vlastnictví vyfakturované společností BUTSCH smluvnímu partnerovi. Smluvní partner zůstává oprávněn k vymáhání pohledávky i po postoupení. Oprávnění společnosti BUTSCH k tomu, aby sama vymáhala pohledávku, zůstává tímto nedotčeno. Společnost BUTSCH však nebude pohledávku vymáhat, dokud smluvní partner plní své platební závazky z přijatých tržeb, není v prodlení s placením a zejména nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo nedošlo k zastavení plateb.

(6) Případné zpracování, spojení či sloučení nebo smíšení zboží s výhradou vlastnictví provádí vždy smluvní partner pro společnost BUTSCH. Pokud bude zboží s výhradou vlastnictví zpracováno, spojeno či sloučeno nebo smíšeno s jinými, společnosti BUTSCH nepatřícími předměty, získá BUTSCH spoluvlastnictví k nové věci v poměru fakturované hodnoty zboží s výhradou vlastnictví k fakturované hodnotě jiného použitého zboží v okamžiku zpracování, spojení či sloučení nebo smíšení. Smluvní partner uchová vlastnictví nebo spoluvlastnictví pro společnost BUTSCH.

(7) Společnost BUTSCH se zavazuje uvolnit jí náležející jistiny na žádost zákazníka, pokud jejich hodnota přesahuje zajištěné pohledávky o více než 20 %.