This website uses cookies. By using our services, you agree to our use of cookies. Privacy
Welcome
Welcome
Welcome
1

Všeobecné nákupní podmínky
společnosti BUTSCH s.r.o.

1. Obecná ustanovení

1.1. Pro veškeré objednávky zboží a služeb společnosti BUTSCH s.r.o., Karla Engliše 3201/6, 150 00 Praha 5, jako kupujícího - dále jen "objednatel" - platí pouze tyto podmínky, pokud není výslovně dohodnuto něco jiného. Podmínkám dodavatele v jeho VOP nebo v potvrzení objednávky se tímto výslovně oponuje. Bezvýhradné přijetí potvrzení objednávek nebo dodávek neznamená uznání takových podmínek. Dodavatel se vzdává uplatnění vlastních obchodních podmínek.

1.2. První dodávkou za těchto nákupních podmínek dodavatel uznává jejich výhradní platnost i pro veškeré další objednávky.

1.3. Objednávky a zakázky jsou závazné, pokud jsou učiněny písemně nebo byly písemně potvrzeny. Objednávka musí být přijata ve lhůtě do 10 dnů, pokud nebylo dohodnuto něco jiného.

1.4. Objednatel může požadovat změny rozsahu dodávky a plnění i po uzavření smlouvy, pokud je to pro dodavatele únosné. Rozsah dodávky a plnění se stanoví na základě nabídkové dokumentace.

2. Dodání a expedice

2.1. Dodání se provádí v souladu s objednávkou popř. s následným pokynem objednatele v dohodnutých termínech. Dodavatel neprodleně oznámí změny termínů.

2.2. Dodavatel je povinen dodržovat expediční předpisy objednatele a speditéra resp. přepravce. Ve všech expedičních dokladech, přípisech a fakturách se uvádějí čísla objednávky a čísla výrobků/zboží objednatele. 

2.3. Přepravní náklady včetně balného, pojištění a všech ostatních vedlejších nákladů nese dodavatel, pakliže nebylo výslovně ujednáno jinak.

3. Dodací lhůty a dodací termíny

3.1. Dodací lhůty nebo termíny uvedené v objednávkách jsou závazné a rozumí se jimi dodání v místě plnění, sídle objednatele nebo podle jeho pokynů.

3.2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí zboží, které nebylo dodáno v dodacím termínu uvedeném v objednávce a na náklady a nebezpečí dodavatele ho poslat zpět nebo ho uskladnit u třetích osob.

3.3. Objednatel je v případě zpoždění dodávky a plnění oprávněn požadovat paušalizovanou náhradu škody vzniklé z prodlení ve výši 1 % z hodnoty zakázky za každý započatý týden, avšak celkem ne více než 12 % z hodnoty zakázky. Uplatnění dalších nároků na náhradu škody zůstává vyhrazeno. Dodavateli přísluší právo prokázat objednateli, že vznikla pouze menší škoda.

4. Kvalita a převzetí

4.1. Dodavatel ručí za bezchybnost a úplnost dodávek a plnění, k nimž se zavázal převzetím zakázky, jakož i za kvalitu provedení a zpracování. Dodavatel zajistí, aby zboží a plnění odpovídalo předloženým sešitům úkolů, příslušným normám a stavu techniky.

4.2. Objednatel si vyhrazuje právo zboží a plnění neprodleně po dodání resp. poskytnutí zkontrolovat stran výskytu zjevných a viditelných vad a teprve poté ho převzít. V případě reklamace může být dodavatel zatížen náklady kontroly a náhradní dodávky. U zjevných vad činí reklamační lhůta vždy 14 dnů od jejich zjištění. Dodavatel se během záruční lhůty zříká námitky opožděného oznámení skrytých vad.

4.3. Pro rozměry, váhy a počty kusů jedné dodávky jsou závazné hodnoty zjištěné při vstupní kontrole zboží.

4.4. V případě sjednané smluvní pokuty za zpoždění dodávky zůstává nárok na smluvní pokutu zachován i tehdy, když při převzetí dodávky nebude výslovně uplatněn. Pokračující nároky zůstávají zachovány rovněž bez zvláštní výhrady při převzetí.

5. Ceny a platební podmínky

5.1. Sjednané ceny jsou maximální ceny; snížení cen v časovém rozmezí mezi objednávkou a zaplacením faktury jsou ku prospěchu objednatele.

5.2. Faktury musí být vystaveny neprodleně po expedici zboží s uvedením čísla objednávky a čísla výrobku/zboží. Daň z přidané hodnoty se vykazuje zvlášť.

5.3. Platba se uskutečňuje s výhradou řádného dodání a uvedení správných cen a výpočtů do 60 dnů po obdržení faktury. V případě zjištění vady, na kterou se vztahuje povinnost záruky, je objednatel oprávněn platbu zadržet až do doby splnění záruční povinnosti.

6. Vzájemný zápočet a postoupení

6.1. Dodavatel je oprávněn provádět vzájemný zápočet pouze s nespornými nebo pravomocně určenými pohledávkami.

6.2. Postoupení pohledávek vůči objednateli je platné pouze s jeho písemným svolením.

7. Záruka

7.1. Záruční povinnost dodavatele se řídí zákonnými předpisy, není-li dále uvedeno jinak. Dodavatel osvobodí objednatele na první požádání od veškerých nároků třetích osob vznesených z důvodu vad, porušení ochranných práv třetích osob nebo škod na výrobcích v jeho dodávce na základě jeho podílu zavinění. Dodavatel zajistí existenci náležitého zákonného pojištění odpovědnosti za vady výrobků.

7.2. Záruční lhůta činí 24 měsíců od dodání v místě plnění. Je-li zákonná záruční lhůta delší, pak platí tato.

7.3. V případě vadné dodávky je dodavatel povinen dle volby objednatele poskytnout bezplatnou náhradu, slevu z ceny podle zákonných předpisů o snížení ceny nebo vadu bezplatně odstranit. V naléhavých případech je objednatel po domluvě s dodavatelem oprávněn na náklady dodavatele provést odstranění vad sám nebo nechat jej provést třetí osobou nebo obstarat náhradu jiným způsobem. Totéž platí, dostane-li se dodavatel do prodlení s plněním jeho záruční povinnosti. Bude-li podle statistické zkušební metody označené v objednávce zjištěno překročení nejvyššího přípustného podílu vad, je objednatel oprávněn vznést nároky z vad, pokud jde o celou dodávku nebo na náklady dodavatele po předchozí dohodě s dodavatelem celou dodávku zkontrolovat.

7.4. Za náhradní dodávky a práce na dodatečné opravě ručí dodavatel ve stejném rozsahu jako za původní předmět dodávky, tedy i za přepravní náklady, silniční náklady a náklady na práci, a to bez omezení. Záruční lhůta pro náhradní dodávky začíná běžet nejdříve v den splnění náhradní dodávky.

7.5. Dodavatel je povinen uhradit přiměřené náklady na akci stažení zboží z prodeje na základě právních předpisů o odpovědnosti za vady výrobků. Předtím zašle objednatel dodavateli co nejrychleji oznámení k vyjádření.

8. Informace a data

Výkresy, koncepty, návrhy, prototypy, vzorky, výrobní předpisy, firemní interní data, nástroje, zařízení atd., které objednatel přenechal dodavateli k vypracování nabídky nebo k realizaci zakázky, zůstávají vlastnictvím objednatele. Nesmějí být použity pro jiné účely, reprodukovány nebo zpřístupněny třetím osobám a musí být uchovávány s péčí řádného obchodníka. Veškeré informace, které dodavatel obdrží v souvislosti s realizací zakázky, jsou přísně důvěrné, a to i v době následující po realizaci smlouvy, a musí být chráněny před přístupem třetích osob. Bez výslovného písemného souhlasu objednatele nesmějí být tyto informace dodavatelem využívány. Na žádost objednatele musí dodavatel předložit závazky mlčenlivosti.

9. Povinnost loajality a ochrana zákazníka

Objednatel a dodavatel se zavazují k vzájemné loajalitě. Dodavatel se zavazuje, že nebude zprostředkovaně ani bezprostředně realizovat přímé obchody se zákazníky objednatele, a to po celou dobu platnosti obchodních vztahů až do uplynutí záruční povinnosti.

10. Ochranná práva třetích osob

Dodavatel ujišťuje, že používání zakoupeného zboží v souladu s jeho určením neodporuje právům třetích osob, zejména nejsou porušena ochranná práva třetích osob. Budou-li přesto vůči objednateli uplatňovány nějaké nároky kvůli možnému porušení práv třetích osob, jako jsou např. autorská, patentová a jiná ochranná práva, dodavatel ho od tohoto a od jakéhokoliv s tím spojeného plnění zprošťuje.

11. Ochrana dat

Dodavatel vyslovuje svůj odvolatelný souhlas s tím, že sdělené osobní údaje budou se zřetelem na zákonná ustanovení zpracovávány ve spojitosti se zakázkou.

12. Závěrečná ustanovení

Změny a doplňky smlouvy musí mít písemnou formu. To platí i pro zřeknutí se písemné formy. Budou-li jednotlivá ustanovení těchto VNP neplatná nebo stanou-li se neplatnými, zůstává platnost těchto podmínek v ostatním nedotčena. Neplatné ustanovení bude nahrazeno takovou úpravou, která se co nejvíce přibližuje účelu sledovanému neplatným ustanovením. Rozhodným právem je výhradně právo České republiky s vyloučením jednotného zákona o mezinárodním kupním právu. Sídlem soudu pro všechny spory mezi objednatelem a dodavatelem je Praha.